Ansök om medlemsskap i Svenska Parkeringsföreningen – Svepark 

 

Svenska Parkeringsföreningen

 • Verkar för att branschen ska tillämpa föreningens etiska regler och andra gemensam riktlinjer som föreningen beslutar om
 • Utgör ett forum för erfarenhetsutbyte
 • Verkar för att staten ska genom lagstiftning och andra riktlinjer ska ge branschen möjligheter att utveckla parkeringsverksamhet på ett bra sätt
 • Bedriva utbildning för alla som arbetar inom parkeringsverksamheter
 • Bedriva information om parkering och dess regelverk
 • Arrangera seminarier och konferenser om parkeringsverksamhet
 • Medverka i olika forum där parkeringens villkor diskuteras

Medlemmar

 • Ska medverka till att parkeringsverksamhet bedrivs och utvecklas efter sunda principer och i enlighet med föreningens etiska regler
 • Ska inte på dominerande sätt bli beroende av kontrollavgifter
 • Ska erbjuda bilister möjligheter till ordnad parkering där sådan efterfrågas
 • Ska genom en väl avvägd parkeringsövervakning tillse att säkerhet, tillgänglighet, god framkomlighet och bra trafikmiljö säkerställs
 • Ska tillse att personalen har den utbildning och fortbildning som krävs för att utföra sitt arbete
 • Ska förbinda sig att uppfylla de krav som samhället ställer på ett seriöst arbetande företag 

Mer detaljerad information finns i Svepars etiska regler och stadgar. 

 

Svepark önskar få till stånd ett samarbete inom branschen som leder till att parkering fungerar bra och har allmänhetens uppskattning.  För att branschen ska fungera bra behöver vi bli fler medlemmar och fler som omfattas av våra gemensamma mål.

Svepark har ett servicebolag, Svepark Service AB där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

Medlem erhåller stöd och råd inom rimlig omfattning från Sveparks kansli. Medlemmar har lägre avgift på kurser och seminarier samt erhåller en fri deltagare på den årliga konferensen som Svepark anordnar.

 

Medlemsavgifter består av 2 delar dels medlemsavgift till Svenska parkeringsföreningen om 200 kr och dels en serviceavgift till Svepark Service AB som baserar sig på verksamhetens omsättning föregående år enligt följande:

 

Avgifter 2020

Omsättning lägre än 15 mkr                                                            15 000 kr

Omsättning 15-35 mkr                                                                     25 000kr

Omsättning högre än 35 mkr                                                           50 000kr

 

Priset på serviceavgiften är exkl moms och är avdragsgill.

 

Gå mer i Svepark och verka för att Parkeringsbraschen  kännetecknas av:

Bra Utbildning, Tydlig och korrekt Skyltning, Personal med kläder som framgår att de arbetar med parkering och bilar med synlig märkning,

Fastlagd övervakningspolicy, Inga provisioner till personal, Tillgänglig kundtjänst God inkassosed.

 

Styrelsen fattar beslut om medlemskap och i de fall det kan bli aktuellt uteslutning.  

 

 

Ytterligare information kan fås av Sveparks VD Lena Karlsson 08 – 20 97 00 (vardagar 09.00-17.00) 

Ansökan skickas gärna elektronisk till lena.karlsson@svepark.se

Ifyllt ansökningsformulär skickas till till: 
Svepark, Box 5021, 121 05 Johanneshov.