SKILLNADEN MELLAN TOMTMARK & GATUMARK

I Sverige finns i parkeringshänseende två typer av mark: förenklat gatumark och tomtmark. Vi har två olika lagar som styr parkering. Gatumark styrs av offentligrättslig lag och tomtmark av civilrättslig lag. På gatumark utfärdar parkeringsvakterna en parkeringsanmärkning vid felparkerat fordon. Om felparkering sker på tomtmark utfärdas en kontrollavgift. En viktig skillnad mellan parkering på gatumark och parkering på tomtmark är hur processen för bestridande av en parkeringsanmärkning eller en överklagan av en kontrollavgift går till. Nedan reder vi ut skillnaderna.

GATUMARK

Gatumark eller allmän platsmark är avsett för ett gemensamt behov. Den marken består främst av gator, trottoarer och till dessa närliggande ytor samt parker. Oftast ägs den av en kommun. Parkering på gatumark styrs av den offentligrättsliga lagen som heter Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Om ett fordon är felparkerat utfärdar parkeringsvakten en parkeringsanmärkning. Parkeringsvakter förordnas av kommunen. Det är varje enskild kommun som beslutar om beloppet på felparkeringsavgiften.

TOMTMARK

Tomtmark eller kvartersmark (ibland också kallad fastighetsmark) är all mark som inte är gatumark (allmän plats) och kallas ibland litet slarvigt privat mark. Det är den civilrättsliga lagen Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) som styr parkeringsövervakning på tomtmark. För att få utfärda Kontrollavgift krävs tydlig skyltning med vägmärken. Parkeringsvakten utfärdar en kontrollavgift på felparkerat fordon. För att utöva parkeringsövervakning på tomtmark säger lagen att parkeringsvakten måste ha ”lämplig utbildning”. Avgiften som tas ut vid felparkering på tomtmark får aldrig överstiga kommunens felparkeringsavgift.

Bestridande av en parkeringsanmärkning eller överklagan av en kontrollavgift

Parkeringsanmärkning – betala först, bestridande sedan

När ett fordon är felparkerat på gatumark utfärdas en parkeringsanmärkning och det är fordonsägaren som blir betalningsansvarig för att felparkeringsavgiften skall betalas. Om man anser att parkeringsanmärkningen är felaktig ex. det står fel fabrikat kan man inledningsvis ansöka om rättelse. det skall göras inom några dagar hos den Polismyndighet i det län där parkeringsanmärkningen är utfärdad. Medtag parkeringsanmärkningen. Om din ansökan om rättelse inte godkänts kan du skriftligen bestrida parkeringsanmärkningen. Parkeringsanmärkningen skall betalas, även om du anser att den är felaktig. Pengarna återbetalas om du får rätt. Du har 6 månader på dig att bestrida en parkeringsanmärkning från det datum den är betald eller Kronofogdemyndigheten startat indrivning av avgiften. Bestridandet skall alltid göras skriftligen antingen vid besök, brev eller e-post till polismyndigheten i det län där parkeringsanmärkningen är utfärdad. Blankett för ”Bestridande av parkeringsanmärkning” samt ytterligare information finns polisens hemsida. https://polisen.se/Lagar-och-regler/Boter/Parkeringsanmarkning/

Polismyndigheten återkommer med svar på ditt bestridande och om de beslutar att parkeringsanmärkningen skall avskrivas, betalas den felparkeringsavgift som du betalat in tillbaka. Får du avslag kan du överklaga beslutet hos tingsrätten.

Om du har frågor om betalningen av parkeringsanmärkningen (som även kallas felparkeringsavgift) vänder du dig till Transportstyrelsen. Avgiften skall vara betald inom 8 dagar från det datum den utfärdades. Det skickas alltid ut en påminnelse till fordonets ägare om parkeringsanmärkningen inte betalats. Mer information om betalning av parkeringsanmärkning finns på Transportstyrelsens hemsida. http://www.transportstyrelsen.se/felparkering

Kontrollavgift – överklagan omgående, avvakta betalning.

En kontrollavgift som du anser är felaktig skall överklagas omgående – avvakta med betalningen. Om du betalar en kontrollavgift anser parkeringsbolaget/markägaren att ärendet är avslutat. Detta kan leda till att du själv får driva ärendet till tingsrätten om du anser att kontrollavgiften är felaktig. På kontrollavgiften finns parkeringsbolagets kontaktuppgifter. Ofta finns även en hemsida med information om hur överklagan skall göras. Vanligtvis skall den göras skriftligen. Om en överklagningsprocess drar ut och blir invecklad är det bra för båda parter att det finns skriftlig dokumentation.

Du har alltid rätt att göra en överklagan det är sedan lagen Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering samt tidigare domstolsbeslut som främst ligger till grund för beslutet.

Viktiga uppgifter att få med i en överklagan är: registreringsnummer på fordonet, OCR nr /eller annat identifikationsnummer samt dina kontaktuppgifter och anledningen till varför du anser att kontrollavgiften är felaktig. Det kan även vara bra att bifoga något som styrker din överklagan ex. om fordonet varit stulet vid tidpunkten när kontrollavgiften utfärdades bifogas en kopia av polisanmälan.