Om parkering

I Sverige finns två typer av mark. Gatumark och tomtmark. Vi har två olika lagar som styr parkering. Gatumark styrs av offentligrättslig lag och tomtmark av civilrättslig lag. På gatumark utfärdar parkeringsvakterna en parkeringsanmärkning vid felparkerat fordon. Om felparkering sker på tomtmark utfärdas en kontrollavgift.

Gatumark är mark som ägs av en kommun. Den marken består främst av gator, trottoarer och till dessa närliggande ytor samt parker. Parkering på gatumark styrs av den offentligrättsliga lagen som heter Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Om ett fordon är felparkerat utfärdar parkeringsvakten en parkeringsanmärkning. För att utöva parkeringsövervakning på gatumark krävs att parkeringsvakten är förordnad av kommunen.

Tomtmark ägs främst av företag, kommunala och statliga bolag samt privatpersoner. Tomtmark är all mark som inte är gatumark och räknas som privat. Det är den civilrättsliga lagen Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) som styr parkeringsövervakning på tomtmark. För att få utfärda Kontrollavgift krävs tydlig skyltning med vägmärken. Parkeringsvakten utfärdar en kontrollavgift på felparkerat fordon. För att utöva parkeringsövervakning på tomtmark säger lagen att parkeringsvakten har ”lämplig utbildning”.

Svepark anordnar utbildning inom både offentligrättslig och civilrättslig parkeringsövervakning.

Stanna och Parkera

En broschyr utgiven av Transportstyrelsen