Stadgar för Svenska Parkeringsföreningen

Antagna 1981. Reviderade 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2007 och 2013.

§1

Föreningens namn och firma är Svenska Parkeringsföreningen.

Föreningen är ideell och dess ändamål är:

1) att verka för branschens anseende och för att parkeringsverksamheten utvecklas efter sunda principer,

2) att främja medlemmarnas intressen samt att bland dessa tillämpa föreningens etiska regler och andra gemensamma riktlinjer inom branschen,

3) att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna samt att bistå dessa med råd och synpunkter i deras parkeringsverksamhet,

4) att utreda frågor rörande lagstiftning samt juridiska, tekniska och ekonomiska frågor som direkt eller indirekt berör medlemmarna samt genom framställningar och yttranden till myndigheter verka bl.a. för att staten genom lagstiftning ger branschen möjligheter att utveckla parkeringsverksamheten,

5) att bedriva information och utbildning inom föreningens verksamhetsområde

6) att anordna en årligen återkommande konferens för behandling av frågor som rör parkeringsverksamheten.

Föreningens verksamhet får bedrivas genom helägt dotterbolag i eget namn, Svepark Service AB.

§ 2

Mom 1

Föreningen består av medlemmar. Till verksamheten kan knytas samarbetspartners.

Medlem ska vara:

bolag, förvaltning m.fl. i Sverige som aktivt bedriver verksamhet med syfte att tillskapa och tillhandahålla parkering.

Samarbetspartner kan vara företag m.fl. som har ett gemensamt intresse med medlemmarna.

Mom 2

Medlem har rätt att nyttja föreningens logotype i sin verksamhet.

Mom 3

Villkor för medlemskap:

Medlem förbinder sig:

1) att följa föreningens rekommendationer och etiska regler för parkeringsverksamhet,

2) att i övrigt uppfylla samhällets krav på seriös verksamhet,

3) att till föreningen redovisa sin övervakningspolicy.

Mom 4

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen. Ansökan prövas och avgörs av styrelsen. Avslag på ansökan motiveras inte. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Upprättande av samarbetsavtal görs av föreningens kansli.

Mom 5

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen underrätta föreningen om detta. Utträde ur föreningen kan ske vid det årsskifte som inträder närmast efter att styrelsen erhållit sådan underrättelse. Medlem som upphör att driva parkeringsverksamhet ska hos styrelsen anmäla sitt utträde ur föreningen.

Mom 6

Medlem kan uteslutas ur föreningen

1) om den inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa stadgar och/eller vållar föreningen eller branschen skada,

2) om den brister i betalning av medlems- och serviceavgift och inte efter påminnelse betalar sina skulder inom av styrelsen angiven tid.

Styrelsen beslutar om uteslutning. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Uteslutning kan tillkännagivas offentligt om styrelsen så finner lämpligt.

Mom 7

Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen har inte rätt att återfå någon av de avgifter som inbetalts till föreningen. Föreningens kännetecken, märke eller dylikt varunder föreningen och dess medlemmar uppträder får inte användas av den som utträtt eller uteslutits ur föreningen.

§3

Mom 1

Föreningen sammanträder vid ordinarie årsmöte på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen under någon av månaderna april eller maj.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans.

Extra årsmöte ska hållas om minst en tredjedel av föreningens medlemmar eller styrelsen påkallar sådant möte. Kallelse till årsmöte ska, tillsammans med uppgift om vilka frågor som ska behandlas, sändas till varje medlem per post senast en månad före årsmötet.

Årsmötet hålls på plats och tidpunkt som styrelsen beslutar.

Mom 2

Vid årsmöte deltar medlemmar, styrelse och funktionärer. Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Medlem äger rätt att i överläggningen på årsmötet låta sig företrädas av flera personer. Endast en av dessa, vilken ska vara behörig firmatecknare eller befullmäktigat ombud, äger rätt utöva medlemmens rösträtt. Samarbetspartner äger inte rätt att delta i årsmöte eller extra årsmöte.

Mom 3

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1) granskning av fullmakter och justering av röstlängd

2) val av ordförande och sekreterare för mötet

3) val av två justeringsmän för dagens protokoll, tillika rösträknare

4) fråga om kallelse till mötet har skett på stadgeenligt sätt

5) fastställande av föredragningslista

6) framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse avseende det senast avslutade verksamhetsåret

7) revisionsberättelse avseende granskningen av styrelsens förvaltning under det senast avslutade verksamhetsåret

8) fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionsberättelsen omfattar

9) framläggande av Svepark Service AB senaste avslutade verksamhetsårs årsredovisning

10) val av ordförande och ledamöter av styrelsen (som även ska utgöra styrelse i Svepark Service AB).

11) val av revisor jämte suppleant för denne

12) val av valberedning bestående av tre medlemsrepresentanter varav en ur styrelsen

13) fastställande av årsavgifter

14) övriga frågor

Medlem som önskar ta upp frågor under punkt 13 ska anmäla detta till styrelsen senast 14 dagar före utsatt tid för årsmöte.

Om inte annat anges i stadgarna, ska som föreningens beslut gälla den mening som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal ska personval avgöras genom lottning och övriga frågor genom ordförandens utslagsröst. Sluten omröstning ska ske då medlem så begär.

Mom 4

Föreningens medlemmar kan utöver årsmötet även sammankallas till allmänna föreningsmöten när styrelsen så finner lämpligt.

Mom 5

Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt åtta ledamöter. Val av ordförande och styrelseledamöter sker vid föreningens årsmöte. Ordförande väljes på ett år. Styrelseledamöterna väljes på två år, hälften av ledamöterna väljes vart annat år. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Mom 6

Styrelsen är behörig att fatta beslut då minst ordförande eller vice ordförande samt fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden. Avsäger sig styrelseledamot sitt uppdrag väljes ny ledamot vid nästa årsmöte.

Mom 7

Det åligger ordföranden att tillse att sammanträden äger rum vid behov. Om minst tre av styrelsens ledamöter påfordrar att sammanträde hålls ska så ske.

Kallelse till styrelsesammanträde ska ske i god tid och senast två veckor före sammanträdet.

Mom 8

Styrelsen kan till sig adjungera lämpliga personer.

Styrelsen kan utse arbetsutskott för behandling av speciella frågor. I utskotten kan även ingå personer som inte är medlemmar i styrelsen.

Mom 9

Det åligger styrelsen att fastställa etiska regler och rekommendationer enligt § 2 mom 3.

Mom 10

Rätt att teckna föreningens firma tillkommer, förutom styrelsen i dess helhet, ordföranden ensam eller genom särskilt beslut två utsedda styrelseledamöter i förening.

§4

Till täckande av föreningens kostnader ska varje medlem betala en av årsmötet fastställd årsavgift. Avgiften ska inbetalas årsvis senast en månad efter anfordran.

§5

Styrelsens ordförande är ansvarig för föreningens räkenskaper.

Föreningens redovisningsår ska vara kalenderår. Styrelsen ska upprätta årsberättelse som ska vara klar senast 1 mars. Varje års räkenskaper jämte en av styrelsen avgiven redogörelse ska granskas av revisorer som utses vid ordinarie årsmöte. Revisorns granskningsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast vid utgången av mars månad.

 §6

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmöte eller extra årsmöte genom att minst tre fjärdedelar av de röstande biträder ändringsförslaget. För giltighet av ändringsbeslutet krävs dessutom att de som röstat för beslutet utgjort mer än hälften av antalet medlemmar i föreningen.

 §7

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Vid omröstningen måste dessutom minst tre fjärdedelar av föreningens medlemmar biträda beslutet.

 §8

Skulle föreningen upplösas fördelas eventuella tillgångar bland föreningens medlemmar i förhållande till årsavgiftens storlek.