Svepark har med stort intresse följt diskussionen och alla kommentarer inför Kalla Faktas program ikväll. Kalla Fakta har inte inför programmet varit i kontakt med Svepark.
Svepark är branschorganisation för parkering i Sverige, en rad av kommunerna i Sverige är medlemmar i Svepark och några av dem omnämns i programmet.

Meningen med reglering av parkering är ju att framkomlighet ska säkerställas och att gatumarken används för det som man beslutar om i respektive kommun. För att få det att fungera måste ibland både förbud att parkera samt avgifter användas. Sveparks erfarenhet är inte att kommunerna utfärdar parkeringsanmärkningar för att i första hand tjäna pengar utan det görs för att säkerställa de trafikpolitiska målen i respektive kommun. Vår erfarenhet är också att parkeringsövervakningen har blivit bättre, vilket ju betyder att fler av de som felparkerar också får en parkeringsanmärkning men också att både handläggare och parkeringsvakter gör mindre fel. Ambitionen är att felen ska minimeras.

Under 2015 utfärdades enligt transportstyrelsens statistik 1 480979 parkeringsanmärkningar,   1 181481 betalades och 3 515 undanröjdes. Däremot finns ingen samlad enkel statistik över antalet bestridanden.

Svepark ser mycket allvarligt på att det finns brister i kunskapen när det gäller skyltning och att utfärda LTF- lokala trafikföreskrifter i kommunerna. Självklart ska skyltning och föreskrifter vara tydliga och enkla att förstå. Att det utfärdas parkeringsanmärkningar som strider mot gällande skyltning och som inte följer utslag i domstol är självklart inte en acceptabel ordning. Det är också självklart att de domar som kommer till stånd ska följas ute i kommunerna.
God utbildning och ett bra samarbete mellan olika verksamheter som arbetar med skyltning, föreskrifter och parkeringsövervakning är ett måste för att det ska fungera och bli rätt för den som ska parkera.

När vi träffar våra medlemmar från kommunerna och har diskussioner förstår vi också att de olika lokala polisföreträdarna har olika tolkningar av hur skylten ska tolkas. Det är inte heller en god och bra ordning. Det är av största vikt att polisen har samma tolkning över hela landet.
Polisen är idag den organisation som handlägger bestridanden av parkeringsanmärkning och därför är deras tolkning av skyltar det som kommunerna måste följa. Det är också mycket angeläget att det finns en samsyn i hela landet om hur skyltar ska tolkas och hur kommunerna ska utfärda sina lokala trafikföreskrifter. Det är inte rimligt att det är olika tolkningar av samma skyltar på olika platser i landet.

Många kommuner har idag sin parkeringsövervakning utlagd hos någon entreprenör och det är mycket viktigt att det finns goda relationer och att kommunerna har rutiner för hur nya tolkningar och nya domar ska föras ut till de som utför parkeringsövervakning.
Svepark utbildar varje år omkring 100 nya parkeringsvakter inom den offentligrättsliga parkeringen, kommunernas gatumark, och för oss är det av största vikt att vi lär ut det som är den senaste tolkningen och det senaste domstolsutslaget när det gäller skyltar och föreskrifter. Vår uppgift är att säkerställa att de nya vakterna får den senaste kunskapen. Det är ju också skälet till att alla parkeringsvakter som arbetar inom det offentligrättsliga området måste genomgå fortbildning kontinuerligt. Vi vill här uppmana både kommuner och de som utför övervakning åt kommuner att verkligen följa de föreskrifter om fortbildning som finns för parkeringsvakter inom den offentligrättsliga parkeringen.

Svepark genomför 4 fortutbildningar varje år och om efterfrågan finns kan kapaciteten öka. Utöver de 4 utbildningarna genomför vi också ytterligare fortbildningar hos olika verksamheter som har stora behov. För att öka erfarenhetsutbytet och säkerställa kunskapen är det nödvändigt att gå utbildning och få träffa andra som arbetar med övervakning. Vi kommer nu bland våra medlemmar se till att deltagande på fortbildning ökar. Det som står i föreskrifterna är ett minimum. Med stor sannolikhet måste uppdateringen av kunskaper intensifieras.

Svepark vill peka på några områden som vi menar att det finns ett behov av göra olika insatser inom för att säkerställa att parkeringsanmärkningar blir rätt utfärdade och så få fel som möjligt begås;

• Kunskapen om vilka regler som gäller för olika skyltar och vad som föreskrivs från Transportstyrelsen måste bli bättre i kommunerna
• Samarbetet mellan den lokala polisen och kommunens företrädare måste bli bättre och rutiner måste skapas för överföring av kunskap om nya domar som medför ny tolkning och ändring av gällande praxis från polisen till kommunens företrädare.
• En gemensam syn på vilka regler som gäller och hur skyltar ska tolkas måste komma till stånd inom polisen.
• Kommunerna måste skapa goda rutiner för hur övervakningen ska arbeta inom sitt område. Ledningen för parkeringsövervakningen om den bedrivs av annan än kommunen själv måste också ha god kunskap om regelverk och aktuella tolkningar så att vakterna får rätt instruktioner. ’
• Säkerställ att alla vakter har fortbildning och får kontinuerlig kunskap om vad som gäller inom sina områden för att minimera fel utfärdade parkeringsanmärkningar.

Många kommuner arbetar mycket bra och systematiskt med att förbättra rutiner och samarbete men inslag i Kalla Fakta visar att det både kan och måste bli bättre.

Eftersom vi har känt till en del av de problem som Kalla Fakta beskriver startar vi nu i oktober en ny utbildning som vänder sig till handläggare inom kommunen samt personer i ledande ställning på parkeringsbolag och andra som bedriver parkeringsövervakning inom det offentligrättsliga området.
Utbildningen syftar till att generellt öka kunskapen om vad som reglerar parkering och hur regelverket ser ut och vem som bestämmer vad inom den nuvarande organisationen. Första utbildningen startar i oktober och finns önskemål och behov kan vi öka vårt utbud framöver med denna utbildning.

Vi kan naturligtvis inte klara av att utbilda bort alla de problem som finns med vi kommer att på olika sätt göra vad vi kan för att kunskapen ska bli bättre och se till att det inte utfärdas parkeringsanmärkningar som strider mot gällande regler för skyltning och domstolsbeslut.
Svepark har också varje år utbildningar om skyltning och regler för vägmärken i Sverige. Alla som arbetar med skyltning bör skaffa sig utbildning om vad skylten betyder. Även om man bara sätter upp den bör man veta vad den betyder för att upptäcka om något kan vara fel. Ambitionen måste vara att alla som på något sätt medverkar i arbetet med skyltar och lokala trafikföreskrifter får bättre, mer och likvärdig kunskap.

Läs mer om Sveparks utbildningar på www.svepark.se /utbildning
En av Sveparks viktigaste uppgifter som branschorganisation är att säkerställa att god kunskap om regelverket finns och att alla har bra utbildning för sitt arbete och att vi som arbetar inom parkering gör rätt. Det kan ibland bli fel men då måste felet rättas till. Målsättningen ska självklart vara att ingen ska utsättas för en fel utfärdad parkeringsanmärkning.

Önskar ni mer information kontakta gärna underteckna
Lena Karlsson
Vd
Svepark
070 5546910
Lena.karlsson@svepark.se