NY INSTANS FÖR ÖVERPRÖVNING AV KONTROLLAVGIFTER?

2012-04-05

Sveparks uppfattning av den diskuterade ev nya instansen för överprövning av kontrollavgifter har skickats till Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Sveparks styrelse har utifrån överläggningen med ministern 22 februari, fört en diskussion om hur ett enklare prövningsförfarande av kontrollavgifter bör organiseras. Vid Sveparks styrelsemöte 28 mars framkom att följande punkter bör vara vägledande. 

  1. En första omprövning bör alltid kunna ske av bolaget som utfärdat kontrollavgiftenMöjligheten för parkeringsbolagen till självrättning bör finnas kvar. Både för att undanröja direkt felaktigt utfärdade kontrollavgifter och inte belasta den överprövande instansen i onödan.
  2. Alla kontrollavgifter som utfärdas enligt LKOP bör omfattasFör att få avsedd effekt bör alla kontrollavgifter som omfattas av LKOP omfattas av den nya överprövningen. Både för att få den legitimitet som krävs och för att komma tillrätta med dagens problem. Sveparks bedömning är att problemet är större bland de företag som inte är medlemmar i Svepark. 
  3. Regelstyrd tolkningTolkningen av den överprövande instansen bör bygga på ett tydligt regelverk, både för att säkerställa likställigheten och för att öka förutsägbarheten för såväl bilisten som parkeringsbolaget. Här kan prövningen av den offentligrättsliga parkeringen tjäna som föredöme. Grundläggande är att det är lagen och dess tillämpning av rättsliga instanser som ska vara vägledande och inte den eventuella generösare tolkning som vissa parkeringsbolag/fastighetsägare gör. 
  1. Möjlighet till civilrättslig prövningDen överprövande instansen bör inte ha rättslig status utan betraktas som en rekommendation för parterna att följa. Möjlighet för en rättslig prövning av inblandade parter bör dock finnas kvar. Sveparks bedömning och förhoppning är dock att Sveparks medlemmar kommer att följa rekommendationerna. 
  2. Kostnad och huvudman för den överprövande instansenIdag står samhället för överprövningen genom det allmänna domstolsväsendet. Sveparks styrelses uppfattning är även att samhället bör stå för denna kostnad framöver. Svepark ser ingen möjlighet att organisera en medlemsavgift för att finansiera ett överprövande organ. I Sveparks regi skulle en avgift behöva vara frivillig och endast kunna omfatta dess medlemmar. Därmed går man miste om en stor del av syftet med den överprövande instansen. 

___________________________________________________________________________________

UPPFÖLJNING AV MÖTE MED INFRASTRUKTURMINISTERN 22/2 2012 

Efter att Svepark lämnat Svepark on Tour-rapporten till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vid årsskiftet, blev vi inbjudna till ett nytt möte.

Vi diskuterade hur vi gemensamt kan förbättra dagens situation, som både statsrådet och Svepark upplever har brister, där oenighet kring en utfärdad kontrollavgift leder till en stämning hos Tingsrätten.

Detta system är både dyrt och komplicerat för såväl bilisten, parkeringsbolaget och samhället.

Parkeringsutredningen föreslog 2006 ett enhetligt sanktionssystem för felparkering. Detta förslag hamnade sedermera i papperskorgen och frågan om någon form av överprövning av kontrollavgift utan att belasta rättsväsendet har diskuterats sedan dess. Bl.a. den norska modellen med en Parkeringsklagenemnda har studerats.

Dagens regelverk med olika lagrum för gatumark respektive tomtmark kan medföra olika bedömning av en felparkering. Dessutom innebär dagens system att olika parkeringsbolag har olika policys på tomtmark och därmed är påföljden inte förutsägbar för den enskilde.

Svepark har förståelse för att den enskilde kan uppleva att den är en mindre part mot parkeringsbolagen och Svepark eftersträvar även en konsekvent bedömning av kontrollavgifterna.

Vid gårdagens möte framförde statsrådet att hon önskar att parkeringsbranschen inrättar en instans, inledningsvis som ett tidsbegränsat pilotprojekt, för att ge bilister möjlighet till en ”second opinion” om en tvistig kontrollavgift. Detta projekt ska därefter utvärderas innan en permanent nämnd kan inrättas.

Vi kom överens om att Svepark närmare ska utreda och ta fram ett förslag på hur en nämnd för att lösa tvister kring kontrollavgifter skulle kunna se ut och kostnaden för denna verksamhet. Sveparks grundsyn är att staten som i dag står för kostnaderna vid skiljeförfarandet vid domstolsväsendet även ska stå för kostnader som uppstår i en ev. ny nämnd.

Därefter kommer frågan att behandlas av Sveparks styrelse. Ett möte med de verksamhetsansvariga hos medlemmar som jobbar med LKOP planeras innan ärendet presenteras vid Parkeringskonferensen i Växjö. Vi ser årsskiftet 2012/2013 som rimlig starttidpunkt för ett eventuellt pilotprojektet.


TRÄFF MED INFRASTRUKTURMINISTERN 23/5 2011 

Sveparks träff med infrastrukturministern 23/5 var mycket bra och givande.

Frågor som diskuterades var bl.a.

 Några lösningar på problemen blev det inte vid sittande bord men vi är överens om att ha ett fortsatt samarbete.